Články

Informace k předškolní výchově

Předškolní výchova ve školce Central Preschool

Hlavním cílem je rozvíjet u dětí předškolního věku český jazyk takovým způsobem, aby byly schopné zvládnout učivo základní školy. V programu každé výukové hodiny je zahrnuta jazyková a pohybová výchova, stejně jako hudební nebo výtvarné činnosti.

Každá hodina začíná vzájemným pozdravením, pokračuje opakováním a zvládnutím nových básniček, písniček a říkanek. Dále je doplněna celou škálou her, při nichž mají děti možnost navazovat a trénovat i jiné dovednosti. (hudební, taneční atd.)

Zařazeno je i pravidelné čtení vybrané pohádky a vzájemné rozloučení.

Důraz je kladen na rozšiřování slovní zásoby, podpora vyjadřovacích schopností dítěte a schopnost pracovat samostatně i v kolektivu. Důležité je zvládnutí technik nutných pro přípravu nástupu do školy.  Starší děti 5 až 6 let, kromě běžných výukových témat jsou děti intenzivněji připravovány do 1. Třídy. Žáci začínají pracovat s vlastními složkami, do kterých se zakládají pracovní listy, které mapují pokrok dítěte v průběhu roku. Velký důraz je kladen na grafomotorický vývoj a správné držení tužky. Rozšiřování slovní zásoby je pomocí básniček, pohádek tak, aby děti byly schopné převyprávět příběh, popsat situaci apod.

Zaměření na používání správné gramatiky, užívání správně rodu, čísla, času, tvarů, skloňování apod.

Zaměření na orientaci a význam slov jako např. menší a nejmenší, úzký a užší, široký apod. Orientace vpravo, vlevo, dole atd. Pomocí kroužků a pohybů orientace v matematice, počítání do 10.